Vytisknout tuto stránku

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

 

 Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Mateřské školy Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k celodenní docházce v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

II. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2021 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

§  Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

§  Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

§  Ostatní děti.

 

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se např. jednat o matky samoživitelky, samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.)

S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné orgány.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti mladších 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné.

a) děti se samostatně oblékají a svlékají

b) děti se samostatně nají

c) děti nemají pleny

d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

 

III.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu.

 

Děčín, dne 28. 04. 2021     

                               Mgr. Jiřina Machačková, ředitelka školy