Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11

  (Zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

  PROVOZNÍ ŘÁD

  I.    ÚDAJE O ŠKOLE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – příspěvková organizace

  Zřizovatel: Město Děčín

  se součástí: Školní jídelny Děčín VI, Klostermannova 1474/11,

  Odpovědná osoba:   

   ředitelka                                  Mgr. Jiřina Machačková            telefon:       736 633 309

                                                                                                                          412 535 026

    zástupkyně ředitelky              Bc. Petra Šantrůčková              telefon:      778 494 586

    vedoucí školní jídelny             Věra Müllerová                          telefon:       412 513 200

   

  další místa poskytovaného vzdělávání:

  Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9

  Školní jídelna Děčín VI, Moskevská 1044/9

  Odpovědná osoba:

   vedoucí pracoviště            Bc. Yveta Fišerová                     telefon:        720 600 500  

  Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4

  Školní výdejna Děčín VI, Thunská 1303/4

  Odpovědná osoba:

  vedoucí pracoviště              Mgr. Denisa Pateliotisová                telefon:    771 274 681

  Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131

  Školní jídelna Děčín XXIV, Krásný Studenec 131

  Odpovědná osoba:

  vedoucí pracoviště             Bc.  Petra Šantrůčková                   telefon:         778 494 586

                                                                                                                                                                          

   

  Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod názvem:

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

  a má přiděleno identifikační číslo: 72744286

  Typ: celodenní mateřské školy

  Stanovená kapacita  MŠ Klostermannova 84 dětí    

  Provozní doba:        pondělí až pátek  6:00 - 17:00

   

  Stanovená kapacita  MŠ Moskevská 45 dětí

  Provozní doba:       pondělí až pátek  6:00 - 17:00

                                 

  Stanovená kapacita  MŠ Thunská 32 dětí

  Provozní doba:         pondělí až pátek  6:00 - 17:00

   

  Stanovená kapacita  MŠ Krásný Studenec 48 dětí

  Provozní doba:         pondělí až pátek  6:00 - 17:00

   

   

  Využití školy pro jiné aktivity:

   

  Související s provozem mateřské školy, fotografování dětí, divadelní představení, společné akce pro rodiče a děti, výlety, víkendové akce, pobyty ve škole v přírodě.

   

   

  II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

   

  Nástup dětí:

  Od zahájení provozu jednotlivých škol a dle potřeb rodičů možno v průběhu dne, je-li dítě předem přihlášeno. Děti v povinném ročníku mají příchod do 8:00 hodin.

   

  Spontánní hra a činnosti dětí řízené pedagogem:

  Hry se prolínají s řízenými činnostmi v průběhu dopoledních i odpoledních činností (od 6:00 – 9:30 a 13:00 – 17:00). Řízené činnosti jsou prováděny individuálně, ve skupinkách i frontálně.

   

  Využití techniky ve vzdělávání:

  Pokud je mateřská škola vybavena televizí, pak ji děti sledují maximálně 2x týdně. Doba trvání v jednom sledu nepřesáhne 25 minut. Veškeré pořady mohou děti sledovat pouze v případě, že učitelky znají obsah a jsou přiměřené věku dětí.

  Dětem je umožněno v MŠ pracovat na tabletech, interaktivní tabuli s programy, které jsou určeny k rozvoji dětí předškolního věku. Učitelky zajišťují techniku, děti si volí pouze výukové programy. Učitelky koordinují práci tak, aby se děti vystřídaly a byly u této techniky jen po dobu nezbytně nutnou – dokončení výukového programu.

   

  Pohybové aktivity:

  Pro pohybové aktivity využívají jednotlivé školy všech vnitřních prostor, které to umožňují, školní hřiště a zahradu, případně volná prostranství.

  Vybavení: vnitřní místnosti jsou vybaveny ribstolem, lavičkami, trampolínami, švédské bedny, žíněnkami, padáky na cvičení, relaxačními míči, strachovými tunely, venkovní prostory jsou vybaveny různými typy herních prvků, houpačkami koloběžkami, odrážedly, pro letní období též brouzdališti a mlhovišti.

  Druh pohybových aktivit: každodenně zařazujeme cvičení a různé tělovýchovné chvilky, při pobytu venku dbáme na volné pohybové aktivity dětí.

  Kompenzační prvky jsou zařazovány po delších klidových činnostech.

   

  Pobyt venku:

  Všechny školy mají vlastní školní zahradu, která umožňuje dostatečné pohybové vyžití dětí. Členitý terén je vhodný pro různé aktivity v průběhu celého roku a za každého počasí.

   

  Způsob využití pobytu venku:

  Pobyt venku je využíván i k vycházkám do okolí, k seznamování s různými místy ve městě. Důraz klademe i na seznamování s bezpečným chováním na ulici a při přecházení.

   

  Délka pobytu venku:

  Děti jsou venku zpravidla 2 hodiny denně, v letních měsících se doba pobytu venku prodlužuje v dopoledních i odpoledních hodinách. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu.

   

  Vybavení zahrady:

   Všechny zahrady jsou vybaveny pískovišti zakrytými plachtami pro zajištění ochrany písku před mikrobiálním, chemickým a parazitárním znečištěním. Písek je dle potřeby ošetřován a vyměňován tak, aby splňoval hygienické předpisy a certifikaci. Zahrady jsou vybaveny zahradními domky pro úschovu zahradního náčiní, různými typy průlezek, houpačkami, tříkolkami a koloběžkami, pro letní období též bazénky a mlhovišti. Ke hrám mají děti k dispozici množství hraček a pomůcek pro hry a sportování.

   

  Odpočinek a spánek:

  Ke spánku se děti ukládají mezi 12:00 – 12:30, kde vyslechnou pohádku před spaním. Děti s menší potřebou spánku postupně vstávají a provádí klidové aktivity a hry. Ostatní vstávají postupně, jak se probouzí.

  MŠ mají částečně stálé ložnice, lůžkoviny se stelou po důkladném provětrání následující den ráno.

  Pokud se lůžka rozkládají, tak se lůžka skládají tak, aby k lůžkovinám i pyžamům mohl vzduch. Místnosti jsou pravidelně větrány – zajišťují uklízečky. Lůžka pro odpočinek dětí poskytují dostatečnou oporu zad a děti mají individuálně přidělené a označené lůžkoviny. Starší děti ukládají lůžkoviny do speciálních skříní.

   

  Stravování:

  Příprava stravy: vlastní na každém zařízení samostatná školní jídelna, kromě MŠ Thunská – zde je výdejna – připravuje vedlejší jídla, oběd je dovážen z MŠ Klostermannova

  ·         Ve školní jídelně se stravují zaměstnanci mateřské školy a děti zařazené do docházky.

  ·         Ke stravování je nutno se přihlásit do 7:30 daného dne, jinak strava nebude vydána.

  ·         Odhlášení ze stravování je nutné provést do 7:30 daného dne, jinak strava propadá.

  ·         V případě nepřítomnosti dítěte lze první den vyzvednout stravu v čase určené ředitelkou MŠ (ve školním řádu)

   

  Podávání:

  • přesnídávky -   od   8:30  do  9:00
  • svačiny    -       od 14:00  do 14:30
  • oběda              od 11:30 do 12:15

  Děti se obsluhují samy s pomocí učitelek. Do třídy vše připraví kuchařka.

  Časový odstup jednotlivých jídel: maximálně 3 hodinové intervaly mezi jídly.

  Dary: zelenina a ovoce ze zahrad rodičů a ostatních dárců.

   

  Pitný režim:

  Nápoje, které připravuje a doplňuje kuchařka, mají děti k dispozici během celého dne. Jedná se o čaje, ovocné a bylinné čaje a vitamínové nápoje a stolní balenou neperlivou vodu. Starší děti se obsluhují samy, mladším dětem nalévají učitelky. Hrnky plastové jsou označeny značkami dětí. Denně jsou myté strojově.

   

  Otužování:

  Dbáme na to, aby místnosti v MŠ nebyly přetápěné, dostatečně větráme (zodpovídá uklízečka a učitelky). V letních měsících se děti otužují vodou (bazén, mlhoviště) a sluncem. Ven chodíme s dětmi pravidelně i za deště, v zimních měsících do -10 stupňů Celsia venkovní teploty. Dbáme na přiměřené oblečení dětí.

   

  Způsob nakládání s prádlem:

  Výměna prádla:       ručníky – 1x týdně

                                  pyžama – 1x týdně

                                  lůžkoviny  - 1x za 21 dní

  Způsob praní prádla:

  Vlastní prádelna pro všechny mateřské školy v MŠ Thunská.

  Způsob manipulace s prádlem:

  Výměnu a skladování prádla v určených prostorách provádí uklízečky. Zařízení, která prádlo vozí do prádelny, používají obaly na použité prádlo a jiné obaly na čisté prádlo. Obaly na jedno použití se likvidují okamžitě po vybalení prádla.

   

  Účinnost od 1. 9. 2013

   

  Aktualizace 1. 9. 2014

  Aktualizace 1. 9. 2015

  Aktualizace 1. 9. 2017

  Aktualizace 1. 9. 2018

  Aktualizace 31.8.2020

  Aktualizace 31.8.2021

  Aktualizace 31.8.2022

   

   

  Zpracovala: Mgr. Jiřina Machačková, ředitelka MŠ

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026